Allmänna villkor

Kort version

Skicka inte massutskick från ert konto - spam
Ert konto får inte användas till något olagligt
IRC program, scripts, bots, eggdrops, servers, klienter etc. är ej tillåtna !
Alla webbplatser med lagligt innehåll accepteras
FRI tekniskt support ingår
Webbhotellkonto måste avslutas 14 dagar innan ny period påbörjas.
Nollfem kan inte och skall inte hållas ansvarig för driftstopp och kan då heller inte bli betalningsskyldig för någon förlorad inkomst.

Fullständig version

1. Allmänt
Allmänna villkor för Nollfem Webbhotell kan komma att ändras. Eventuella ändringar i villkoren träder i kraft omedelbart.

2. Avtalstid
Avtalet löper kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis beroende på vilken betalningsperiod kunden valt.
Avtalet kan av kunden sägas upp när som helst men dock minst 2 veckor innan ny betalningsperiod skall påbörjas. Om kund säger upp avtalet senare än 2 veckor innan ny period skall påbörjas, debiteras kunden 195kr exklusive moms i administrationskostnad.

3.Betalning
Betalning görs mot faktura senast 10 dagar efter beställning. Betalningssätt är via bankgiro eller kreditkort eller annat sätt efter överenskommelse. Om betalning uteblir trots påminnelse äger Nollfem rätten att stänga ner kundens webbplats och avsluta alla tjänster som kunden erhåller av Nollfem. Påminnelserna skickas ut per e-post till kundens kontakt adress. Det är kundens skyldighet att Nollfem erhåller en korrekt och fungerande e-post adress till kund.

Återbetalning av erlagda avgifter görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar av funktioner och begränsningar och som påverkar kund negativt. Domänregistrering och andra tjänster ingår inte i webbhotellkostnaden.

4. Nollfem äger rätten att säga upp avtalet om Kund/kunden har brutit mot någon av punkterna i detta avtal.
Nollfem har också rätt att stänga ner ett konto om det belastar servrarna/verksamheten på ett allvarligt sätt.
Nollfem skall i den mån det går förutse dessa händelser och kontakta kund för en gemensam lösning.
Alla servrar är anpassade för den bandbredd och trafik som ingår i Nollfems olika konton och hög belastning orsakat av endast detta är inte ett ämne för avstängning.
Nollfem lyder under Server Matrix avtal och regler vilken är Nollfems bredbandsleverantör. Detta gör att alla Nollfems kunder/abonnenter också måste följa dessa avtal. Det ni bör veta om dessa avtal och som skiljer sig från Nollfems avtal handlar främst om hur ärende för copyright brott, spam eller annan brottslig verksamhet tas om hand av ServerMatrix och hur man skall gå till väga för att anmäla ett sådant brott.

ServerMatrix avtal kan läsas på följande adresser:

http://www.servermatrix.com/aup.html
http://www.servermatrix.com/copyright.html
 

5. Nollfems ansvar
Nollfem utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Nollfems servrar. Nollfem är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Nollfem är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Nollfems datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.
Nollfem skall i bästa mån se till att all hårdvara, mjukvara och nätverk fungerar så att de tjänster som kund erhåller fungerar tillfredställande.
Gratisprogram/autoinstallation av program som ingår i en del konton hos Nollfem är en lösning som tillhandahålls av en tredje part. Nollfem kan inte kontrollera dessa funktioner eller garantera dess funktionalitet. Vilka program och versioner av dessa program som finns tillgängliga ändras kontinuerligt.

6. Kunds ansvar
Kund förbinder sig att följa svensk lagstiftning. Kund förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och ej heller hos Nollfem.
Kund ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens och spam med e-post etc. Kund ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller serverplats. IRC program, scripts, bots, eggdrops, servers, klienter etc. är ej tillåtna. Alla kunder som i någon form skall bedriva affärsverksamhet med sitt konto hos Nollfem måste lämna ut kopia av företagets registreringsbevis och/eller kopia på ID handlingar om Nollfem kräver detta.

7. Policy
Nollfem har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot Nollfems villkor, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som bryter mot avtalet, är överträdelsen grov kan kund avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande.

8. Force majeure
Nollfem skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Nollfem skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Nollfem inte heller kunnat undvika eller övervinna.

9. Ändringar i avtalet träder i kraft omedelbart efter att dom publicerats på våra hemsida. Ändringar ersätter det gamla avtalet.

Senast ändrad: 2004-12-26
Nollfem Webbhotell